српски | srpskohrvatski | English

Статистика

10

Број насељених места чији се називи улица и тргова налазе на сајту.
2106

Број фотографија у дигиталном фото-албуму.
45

Број поређења старих и нових фотографија у секцији 'Некад и сад'.
33

Број мапа које се налазе на сајту.

Најчешће промене назива

10 улица и тргова који су најчешће мењали називе

Назив улице Број назива Насеље
Улица Светог Саве 11 Панчево
Улица војводе Радомира Путника 11 Панчево
Улица генерала Петра Арачића 11 Панчево
Трг краља Петра Првог 10 Панчево
Улица Милорада Бате Михаиловића 10 Панчево
Трг слободе 10 Панчево
Улица Моше Пијаде 10 Панчево
Улица 6. октобра 9 Панчево
Улица др Светислава Касапиновића 9 Панчево
Улица кнеза Михаила Обреновића 9 Панчево

Број фотографија према периоду настанка

0
0
0