Статистика

5

Број насељених места чији се називи улица и тргова налазе на сајту.
1494

Број фотографија у дигиталном фото-албуму.
43

Број поређења старих и нових фотографија у секцији 'Некад и сад'.
18

Број мапа које се налазе на сајту.

Најчешће промене назива

10 улица и тргова који су најчешће мењали називе

Назив улице Број назива Насељено место