Направи налог Пријави се

Улица Светозара Милетића 9, Панчево

Јединствени број зграде: 200809803138
Зграда је тренутно у изградњи.
Адреса: Улица Светозара Милетића 9
Насеље: Панчево
Катастарска општина: Панчево
Катастарска парцела: 3953/1

Подаци о катастарској парцели и катастарској општини преузети су из Шифарника кућних бројева 7. децембра 2020. године са Портала отворених података (податке је отворио Републички геодетски завод Србије).

Опис:
На градилишту је постојала градилишна табла, на којој је између осталог писало:

ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ
Изградња стамбеног објекта, спратности Су+ВП+2+Пс, бруто површине 2108,04м2
Инвеститор: ХИПРА Д.О.О. Цара Душана 17, Панчево www.hipra.rs, Тел: 013 335177, 060 6115110
Катастарска парцела: ТОП бр: 3953/1 к.о. Панчево
Извођач радова: АХА-011 ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, Футошки пут 1/38, 21000 Нови Сад
Грађевинска дозвола: РОП-ПАН-18339-ЦПИ-7/2021, издата дана 17.02.2021. год.
Локацијска дозвола: РОП-ПАН-18339-ЛОЦХ-6/2021 од 29.01.2021. издала Република Србија, АП Војводина, Град Панчево, Градска управа Панчево, Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, датум правоснажности 18.02.2021.
Пријава радова: РОП-ПАН-18339-ЊА-9/2021 од 22.02.2021. год.
Почетак радова: 11.03.2021. год.
Завршетак радова: 31.08.2022. год.
Техничка документација: Брканлић Инжењеринг д.о.о. Хаџић Свестића 16, Нови Сад, 062 232331
Одговорни пројектант: Дипл. Инж. Арх. Божидар Важић, лиценца бр. 300 Г009 08 Тел: 064 1609301
Надзор: Дипл. Грађ. Инж. Елвир Ајрановић, лиценца 411 И 84814, тел: 064 1248453, ХИПРА Д.О.О.
Име одговорног извођача радова: Дипл. Грађ. Инж. Раденка М. Шиповац, ул. Краљевића Марка 12/ИВ-43, 21000 Нови Сад, лиценца 410 6855 04, тел: 065 2184866
Површина (бруто): 2108,04м2
Датум додавања: 17. 10. 2021. 0.00

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама:

Локација: